Vilímec

Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 3.4.

„aneb jaký má postoj a jaké má názory zastupitel Vilímec (bývalý fotbalista a člen TJ) k činnosti spolku TJ po zvolení.“ 

A je velmi, velmi smutné číst sdělení bývalého hráče fotbalového oddílu občanům v obecním zpravodaji, ve kterém odůvodňuje rozhodnutí nehlasování v ZO pro dotaci na činnost pro TJ na rok 2020 z rozpočtu obce, viz bod 3.1. A ještě smutnější, když jsme svědky v přímém přenosu, jak se právě on podílí na likvidaci TJ a Fotbalu, který zde hrával. Proč mu taková podpora, kterou dříve využíval, nyní vadí? Nebo si myslíte, že tato skutečnost je k pobavení nebo k zasmání? My se nebavíme! Jsme špatní, když se snažíme, aby spolupráce s obcí měla základ v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, který obcím něco ukládá? A nakonec je naší snahou, aby se na spolek TJ pohlíželo stejně, jako na ostatní spolky působící v obci! A TO JE ŠPATNÉ!

OPAKUJEME – viz předcházející body „Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora“. Současný výkonný výbor (VV) TJ zvolený Valnou hromadou TJ zastává názor, že obec Světlá Hora provádí záměrně účelovou diskriminační perzekuci spolku TJ, protože členové VV TJ jsou na obci v opozici, viz jeho vyjádření uvedené v 3.2 k zamítnutí dotace na obci „Co jsi čekal, když ryjete do obce“! Což nás utvrzuje, že se nejedná o podporu sportu, ale jedná se o „MSTU ÚŘEDNÍCH OSOB VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“. A záleží již pouze na každém, jestli si níže přečtete naše odůvodnění pro toto tvrzení.

Prosíme, udělejte si každý svůj úsudek o tom, jestli jeho sdělení patří k chování „zodpovědného zastupitele obce“, směřující ke slibu zastupitele po zvolení: „že na svou čest a svědomí se bude řídit zákony ČR“. Co vlastně sdělil?

 • „Když jsem šel do voleb, měl jsem představu o tom, že je důležité, abychom se snažili obec vést správným směrem, připravili nové investice, spravovali a udržovali současný majetek, spolupracovali, a také, abychom se společně zasmáli a pobavili.“

Nevíme jak jemu, ale nám moc k pobavení nebylo, když 8 zastupitelů nepodpořilo dotace z rozpočtu obce pro TJ na rok 2020. A klobouk dolů, jak se brzo pro zvolení v roce 2018 naučil používat polopravdy na manipulaci občanů, s kterými bojujeme běžně na obci. Jestliže řekl „A – že se hlásí k důležité povinnosti spravovat a udržovat majetek obce“, tak proč neřekne i „– že je také důležité, aby takto spravovaný majetek obce byl poskytován pro sportovní činnost občanů“, viz §6 – Úkoly obce – odst. 1 písm. c) zákona č. 115/2001 Sb., kde se hovoří: „Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména zajišťují výstavbu, rekonstrukceudržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů.“A to snad zajišťuje v obci spolek TJ!!!

 • „Nejprve k platbě energií TJ obci, viz bod 2. Tento systém se zavedl již dříve a já to chápu jako spoluzodpovědnost, že se bude na energiích a provozu šetřit, protože když někomu otevřeš bianco účet, ať je to na cokoli, tak se o úspory starat nebude. Někdo to zaplatí. 

Připadá nám úsměvné, když se ohání bianco účtem, ale když takto rozhoduje na obci v radě u rozpočtových opatření, tak to mu nevadí! Ano souhlasíme, aby obec kontrolovala účelné využívání svých sportovních zařízení. Ale provozování a udržování, včetně kotelníka má přece v režii obec a ne TJ. A běžný systém přece skončil schválením v zastupitelstvu obce „Strategického plánu podpory sportu v obci“, v návaznosti na zákon o podpoře sportu, neboť TJ vznikla možnost bezplatného využívání nemovitý majetku, včetně sociálního zařízení v majetku obce pro sportovní akce (tréninky, zápasy a turnaje). A JE ŠPATNÉ, ŽE NAŠÍ SNAHOU JE BEZPLATNĚ VYUŽÍVAT SPORTOVNÍ AREÁL VE SVĚTLÉ, KDYŽ TO SCHVÁLIL NEJVYŠŠÍ ORGÁN OBCE NA ZÁKLADĚ ZÁKONA?  

 • „Co by TJ v jiných obcích daly za takový areál, kterým disponuje TJ SH.“

Areál TJ přece nezbudoval on ani jejich slavná, spravedlivá koaliční většina, ale bylo to za Rosti Harazina. Tak proč se chlubí cizím peřím! Nebo chtěl říct, že fotbalové areály v okolních obcích jsou na horší úrovni? Bylo by dobré, kdyby se šel podívat, jak obce, i s menšími rozpočty: Široká Niva, Staré Město, Zátor, Lomnice a další,v posledních letech do těchto areálu investovaly. A jak tyto menší obce podporují z rozpočtů obce jejich fotbalové spolky nebo jak se starají o hřiště svými zaměstnanci a neházejí zákonné povinnost starosti o majetek obce na jiné!

 • „Proto jsem podal návrh na přidělení 1. části dotace ve výši 50%. Nebyl to tedy veletoč, jak to p. Šimčík nazval, ale návrh byl podán z důvodu, ať má TJ prozatím na provoz a další věci se mohou řešit.“ 

A bohužel opět musíme konstatovat, že tvrdí něco, o čem nemá ani páru!!! Jak může tvrdit, že se jedná o přidělení 1. části dotace (zálohy na rok 2020) na základě žádosti podané v listopadu 2019? Již při schvalování dotace pro TJ před rokem bylo pracovnici obce odpovězeno na zastupitelstvu obce, že podle zákona o rozpočtových pravidlech nemohou být vyplácené zálohy, ale pouze částky dle podaných žádostí! Ale další skutečností je, že schválením a podepsáním veřejnoprávní smlouvy, je dotace vyřízena, jak říká zákon! A přece po jeho návrhu byla schválena dotace ve výši 100.000,-Kč i schválením veřejnoprávní smlouvy!!!

 • „Navrhl jsem udělat společně p. Šimčíkem komisi, která se financováním TJ a provozem bude zabývat. Bohužel, jak čtete ve zpravodaji č. 6, ochota něco zkusit vyřešit tady není.“

A bohužel opět musíme konstatovat, že tvrdí něco, o čem nemá ani páru. On přece v zastupitelstvu obce nemá oprávnění navrhovat komise! To zákon určil radě obce. A proč komise? Stačilo by, kdyby i on začal dodržovat zákony a schválené usnesení zastupitelstva obce – nejvyššího orgánu obce, viz Strategický plán podpory sportu v obci.

 • Nejsem přesvědčen o tom, že obec TJ nepomáhá a podráží jí nohySpíše naopak, obec opravila a zateplila kabiny, hospodu, opravila střechu, snaží se, aby náklady na provoz byly co nejnižší. Obec poskytla TJ byt správce, ze kterého má TJ příjem, hospodu, kterou může TJ provozovat zdarma. Dodává dřevo na topení, nechává hnojit a provzdušňovat hřiště, seče, provádí opravy v celém areálu. Ale stále slyšíme jen: obec musí udělat, musí dát, musí platit“.

Je pěkné, když informuje občany, že obec dodala dřevo na topení pro TJ, ale proč jim už neřekne, že obec chce po TJ dřevo zaplatit. A to i přes skutečnost, že TJ topí v majetku obce bez nároku na odměnu a tím se v TJ starají o majetek.  

S touto rétorikou, kterou zde on předvedl, se tady potkáváme běžně. 

Chlubí se, co vše udělali pro TJ, „takže se chlubí tím, co jim je zákonem uloženo“Ale na druhou stranu, když je jim něco vyčítáno, „proč neprovádějí to, co je v zákoně uvedeno, nebože obec musí provádět, to co jí zákon ukládá“, tak tvrdí, že oni nic nemusí! Ale každý z nás už ze školy zná, že když úkoly neprovedl, tak byl oceněn známkou 5. Ale běžnou rétorikou našich představitelů obce je, že na toto odpovídají, „že nemusí, ale mohou, že toho dělají už hodně, atd.“! Za co jiného lze považovat například tuto skutečnost, když obec zamítne vládnoucí většinou dotace na pravidelnou sportovní činnost, i když ze zákona má toto obec za základní úkol! A takové jednání má přece znaky k podražení nohou, za což se nemůže udělit pouze červenou kartu!!! Nebo někoho z Vás je chválen, když nejezdíte do křižovatky na červenou, ale všichni to přece pokládáme za normální stav, neboť dodržovat takový předpis je nutnost! 

 • „Mimochodem TJ nebyla schopna se s obcí dohodnout na formě a znění nové smlouvy na celý areál. Předseda TJ to blokuje. Proč???“

Jestliže máme uzavřenou smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2024, což bylo podmínkou k vyplacení dotací a jejím zrušením by mohlo dojít k vrácení dotace? 

Jestliže máte na základě požadavku druhé strany změnit smlouvu staré za novou tak, že by byla nevýhodná proti té staré? A tento stav takový je!!! 

Tak souhlasíte, že by měla TJ za těchto podmínek přistupoval k uzavření nové smlouvy? A toto je nám přičítáno??? Proč???

 • „Možná se někdy vyskytnou problémy, ale věřte, že nikdo z těchto zastupitelů nemá zájem se obohacovat na úkor obce a už vůbec nechce rušení TJ, či jiných spolků. Jde jim o nastolení přívětivé atmosféry mezi občany, spolky a obcí, o klidný život. Diskusí a kompromisy toho můžeme dosáhnout více, než roznášením pomluv a rozeštváváním spoluobčanů proti sobě. Garantuji vám, že pokud se najdou lidé ochotni pracovat pro TJ, budou mít plnou podporu ZO.

Silné slova!

Myslíte si, že osoby, které se musí řídit platnými zákony a schválenými předpisy na obci a my v TJ Stanovy, mají možnost o nich diskutovat, či vyvolávat proti nim kompromisy? Za nás určitě ne!!! Jen je přece musíme respektovat a dodržovat!

Jak bychom měli reagovat na skutečnost, když zastupitel Vilímec občanům sděluje nepodložené závěrytvrdí věci, které nemají oporu v zákonech, podílí se na likvidaci fotbalu a sportu – spolku. A tím přiznává svůj podíl, že schvaluje a přiznává všechny sdělení uvedené pod názvem – „Jak podporuje TJ obec Světlá Hora.“

JEDNODUŠE. Nebudeme nijak reagovat, jen zopakujeme.

A NA ZÁKLADĚ TOHO SE SNAD NIKDO NEMŮŽE DIVIT NAŠEMU ROZHODNUTÍ, UKONČIT NAŠE PŮSOBENÍ VE VV TJ K 30. 06. 2021, PROTOŽE:

 • UŽ JSME UNAVENÍ NEUSTÁLE BOJOVAT S VĚTRNÝMI MLÝNY.
 • VIDÍME LEPŠÍ VYUŽITÍ NÁŠEHO VOLNÉHO ČASU PRO SEBE A RODINU.

A K TOMUTO ZÁVĚRU NÁS DOVEDLO HLAVNĚ JEHO ZÁVĚREČNÁ VĚTA. „GARANTUJI VÁM, ŽE POKUD SE NAJDOU LIDÉ OCHOTNI PRACOVAT PRO TJ, BUDOU MÍT PLNOU PODPORU ZASTUPITELSTVA OBCE – JEJICH VĚTŠINY“

TÍM JASNĚ NÁM I VÁM SDĚLIT A POTVRDIL, ŽE:

 • SOUČASNÉ VEDENÍ TJ NEMÁ PODPORU VĚTŠINY V ZASTUPITELSTVU, A PROTO BUDEME KONČIT,
 • ON A DALŠÍ Z VĚTŠINY NEMAJÍ ODVAHU PŘEVZÍT SPOLEK TJ,
 • JE JEJICH PRIORITNÍ SNAHOU ZLIKVIDOVAT SPOLEK TJ A PAK, ABY NEBYLI TI ŠPATNÍ, SE SLÁVOU ZALOŽÍ NOVÝ SPOLEK, ALE JIŽ BEZ FOTBALU, BEZ NOHEJBALU, BEZ ŠIPEK!

A TAK SI TADY ŽIJEME, JAKO NA ZÁMKU.