Podpora obce ???

Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 3.1.

„odmítnutí finanční podpory sportu z rozpočtu obce na rok 2020“ 

Na obci se stala tato skutečnost, že na zasedání zastupitelstva obce (ZO) většinová koalice ovládající obec odmítli schválit dotaci pro TJ na rok 2020 na základě podané žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pravidelnou činnost TJ. A to díky tomu, jak zastupitelé obce hlasovali: 

proti radní a starostka Svobodová, radní Vilímec a zastupitel Lukovský,

zdrželi se radní Vojtíšek (předseda okresního fotbalového svazu v Bruntále), radní Sekanina, zastupitelka Výmolová, zastupitel Novák a Klíma.

A jelikož platí zákonné pravidlo dle zákona o obcích, že na obci rozhoduje většina, a proto vždy při každém rozhodování na obci v 15 ti členném zastupitelstvu na obci Světlá Hora, musí být „PRO“ vždy minimálně 8 hlasů. A v tomto případě 8 zastupitelů nebylo „PRO“, tak vznikla skutečnost, že dotace TJ pro rok 2020 nebyla schválena!!! Dotaci pro TJ podpořili, z této 10 ti členné většiny pouze dva. Místostarosta a radní Školoud a zastupitel Hynek. Děkujeme za odvahu. 

OPAKUJEME – viz „Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 1, 2“. Současný výkonný výbor (VV) TJ zvolený Valnou hromadou TJ zastává názor, že obec Světlá Hora provádí záměrně účelovou diskriminační perzekuci spolku TJ, protože členové VV TJ jsou na obci v opozici. Což považujeme za „MSTU ÚŘEDNÍCH OSOB VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“. A záleží již pouze na každém, jestli si níže přečtete naše odůvodnění pro toto tvrzení.

S odkazem na sdělení „Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 2“, VV TJ zastává názor, že osm výše uvedených zastupitelů porušili své zákonné povinnosti hlasovat dle platných zákonů a rozhodnutí na obci, 

neboť ignorovali stanovené úkolu obce, určené zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, které zde uvedeme: 

§6 Úkoly obcí: 

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

§6a Plány v oblasti sportu: (2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

neboť ignorovali schválený „Strategický plán k podpoře sportu v obci“ usnesením zastupitelstva obce (ZO) č. Z 21/2018/13 ze dne 04. 06. 2018, s účinnosti od 01. 07. 2018,

neboť ignorovali zákonné povinnosti a pravomoci určené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích!!!

Jakou časovou osu měl průběh směřující k zabezpečení poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce:

Spolek TJ podal, na obec Světlá Hora dne 23. 11. 2019, žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v celkové výši 240.000,-Kč na rok 2020 dle pravidel obce.

Žádost TJ o dotaci na rok 2020 dne 28. 01. 2020 projednal Kontrolní výbor (KV) obce (předseda Vojtíšek – přítomen) se závěrem, že KV doporučuje schválit dotaci TJ ve výši 200.000,-Kč. Takže tento výbor se podíval „z okna“ a rozhodl, že TJ zkrátí požadovanou dotaci o 40.000,-Kč bez řádného odůvodnění a bez jakéhokoliv oprávnění, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zasahovat do podané žádosti, dle §10a – §10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech!!!

Přesto tento nesoulad pracovnice obce zařazená do OÚ zpracovala veřejnoprávní smlouvu na dotaci ve výši 200.000,-Kč, dle §10a – §10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, podle doporučení KV? Protože v §10a tohoto zákona se hovoří, že veřejnoprávní smlouva se zpracovává dle podané žádosti!!! CHÁPETE TO??? MY NE!!! To je ten KOCOURKOV u nás na obci!!!

Dne 09. 03. 2020 rada obce (RO) na své schůzi doporučila schválit veřejnoprávní smlouvu zastupitelstvu obce, na základě doporučení KV hlasy přítomných radních (Svobodová, Sekanina, Školoud, Vilímec) – 3 PRO, 1 PROTI. A jelikož vládnoucí většina odmítá zapisovat hlasování po jménech, tak nevíme, kdo hlasoval PROTI. A PROTO BY OBCI SLUŠELA TRANSPARENTNOST, KTEROU VLÁDNOUCÍ VĚTŠINA ODMÍTÁ!!!

Dne 14. 05. 2020 zastupitelstvo obce na svém zasedání nechválilo veřejnoprávní smlouvu, zpracovanou dle doporučení KV, kterou RO doporučila zastupitelstvu schválit na základě hlasování, viz výše uvedené. 

Proč v této záležitosti nehlasoval Vojtíšek pro dotaci TJ na rok 2020? Protože je předsedou KV, který doporučil schválení dotace pro TJ. Nejsmutnější na tom je, že přímo Vojtíšek nepodpořil dotaci pro oddíl fotbal, který hraje soutěž pořádanou FA ČR při OFS Bruntál, kde je on dlouhodobým předsedou tohoto okresního fotbalového svazu!!!

Proč v této záležitosti nehlasovali minimálně 2 radní pro dotaci TJ na rok 2020? Protože pro dotaci zvedl ruku pouze radní Školoud, ale v radě obce dne 09. 03. 2020 pro dotaci TJ na rok 2020 zvedli ruku 3 radní!!!

A TAK SI TADY ŽIJEME, JAKO NA ZÁMKU.

A NA ZÁKLADĚ TOHO SE SNAD NIKDO NEMŮŽE DIVIT NAŠEMU ROZHODNUTÍ, UKONČIT NAŠE PŮSOBENÍ VE VV TJ K 30. 06. 2021, PROTOŽE:

  • UŽ JSME UNAVENÍ NEUSTÁLE BOJOVAT S VĚTRNÝMI MLÝNY.
  • VIDÍME LEPŠÍ VYUŽITÍ NÁŠEHO VOLNÉHO ČASU PRO SEBE A RODINU.