Platba za energie

Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 2.

Pracovnice obce zařazené do obecního úřadu (OÚ) a současná starostka Svobodová požadují pouze po jediném spolku v obci, (TJ Světlá Hora z.s.), aby zaplatil v roce 2020 za energievztahující se k topné sezóně 2019 (TS-2019) za nebytové prostory a sociální zařízení ve sportovním areálu na hřišti ve Světlé, které jsou v majetku obce. Na základě vystavené faktury č. KOF 200067 na částku 52.834,-Kč. A to přes skutečnost, že obec má schválený nejvyšším orgánem obce Strategický plán k podpoře sportu v obci s účinnosti od 01. 07. 2018, na základě úkolů obce stanovené zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. A tento „Strategický plán“umožňuje, jako jedinému spolku působícího v obci, bezplatně využívat nebytové prostory a sociální zařízení ve sportovním areálu na hřišti ve Světlé 422, který je v majetku obce, na veškeré sportovní akce, do kterých spadají i tréninky, zápasy a turnaje!!!

Proč je tedy spolek TJ Světlá Hora z.s. nucen úředními osobami na obci, které se musí řídit rozhodnutími nejvyššího orgánu obce, platit za něco, co na základě rozhodnutí tohoto orgánu mohou využívat bezplatně?

OPAKUJEME – viz „Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 1“. Současný výkonný výbor (VV) TJ zvolený Valnou hromadou TJ zastává názor, že obec Světlá Hora provádí záměrně účelovou diskriminační perzekuci spolku TJ, protože členové VV TJ jsou na obci v opozici. Což považujeme za „MSTU ÚŘEDNÍCH OSOB VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“. A záleží již pouze na každém, jestli si níže přečtete naše odůvodnění pro toto tvrzení.

Na základě této perzekuci a diskriminace TJ v roce 2020 si klademe další otázky:

Proč někdo stále na obci neustále odmítá přiznat skutečnost, že schváleným usnesením nejvyššího orgánu obce č. Z 21/2018/13 vstoupil s účinnosti od 01. 07. 2018 v platnost „Strategický plán k podpoře sportu v obci“, dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu? 

Proč toto konkrétního usnesení č. Z 21/2018/13 nepovažují pracovnice obce zařazené do OÚ (Soroková, Nováková), za usnesení nejvyššího orgánu obce samotně spravujícího obec vznikla skutečnost, že tím bylo umožněno spolku TJ užívat bezplatně prostory sportovního areálu na hřišti Světlá 422 a sociálních zařízení tohoto areálu na sportovní akce, do kterých se započítávají i tréninky, zápasy a turnaje?

Proč tvrdí starostka Svobodová, že nebylo přijaté v zastupitelstvu obce (nejvyššího orgánu obce) žádné usnesení, které by TJ umožnilo bezplatné využívání majetku ve vlastnictví obce pro sportovní akce, i když ona sama hlasovala pro usnesení Z 21/2018/13 schvalující „Strategický plán k podpoře sportu v obci“? 

Proč pracovnice obce zařazené do OÚ obce a starostka Svobodová, jenž má řídit OÚ, nepožadují poplatky na energie z prostorů a sociálních zařízení ve vlastnictví obce využívané, např. po spolku SDH – dobrovolní hasiči, či spolku Pohoda aj, pro skutečnost, že na tyto spolky se nevztahuje záležitosti vyplývající z usnesení č. Z 21/2018/13?

Proč pracovnice obce zařazené do OÚ obce a starostka Svobodová, jenž má řídit OÚ, neplní své povinnosti, za které jsou placeni, vyplývající ze zákona o obcích?

 • Zákon o obcích stanovuje povinnost radě obce (RO), kterou v našem případě tvoří 5 zvolených zastupitelů v komunálních volbách (starosta/ka, místostarosta/ka a 3 radní), plnit přijaté schválené usnesení v ZO. A usnesením Z 21/2018/13 byl schválen „Strategický plán k podpoře sportu v obci“.
 • Zákon o obcích stanovuje obecnímu úřadu (OÚ) plnit uložené úkoly provedené RO a ZO. Tedy úkol stanovený v usnesení Z 21/2018/13. A OÚ tvoří starosta/ka, místostarosta/ka a pracovnice obce zařazené do obecního úřadu. Starosta/ka OÚ řídí. A tím přece, po schválení „Strategického plánu k podpoře sportu v obci“, vznikl OÚ úkol řídit se tímto plánem, v návaznosti na úkol obce, uvedený v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, zajišťovat plnění tohoto schváleného plánu!

Níže uvedeme naše odůvodnění, proč odmítáme zaplatit fa KOF 20067, a to i v návaznosti na tuto časovou osu a proběhlé skutečnosti.

Na zasedání nejvyššího orgánu obce zastupitelstva obce (ZO) dne 04. 06. 2018 bylo schválené usnesení č. Z 21/2018/13, všemi přítomnými zastupiteli obce, tedy i paní starostky Svobodové. Tímto došlo ke schválení „Strategického plánu k podpoře sportu v obci“, který vypracovali radní Sekanina a Pataki, dle zákona č.115/2001Sb., o podpoře sportu s účinnosti od 01. 07. 2018. Tento dokument je zveřejněný na webu obce, ve složce obecní úřad: KM_C224e-20181002125017 (svetlahora.cz). A v návaznosti na tuto skutečnost bylo spolku TJnejvyšším orgánem obce (ZO) od 01. 07. 2018, dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, umožněno bezplatně využívat prostory, v našem případě „Sportovního areálu na hřišti ve Světlé 422“ a sociální zařízení tohoto areálu ve vlastnictví obce na sportovní akce. A specifikaci pro sportovní akce upřesnil exstarosta Vojtíšek tak, že do těchto akcí spadají tréninky, zápasy a turnaje související se sportovní činností jednotlivých oddílů spolku. A pro TS-2019 vznikla skutečnost, že oddíly spolku TJ tento sportovní areál v majetku obce k jiným účelům nevyužívaly.

ANO, v minulosti bylo běžnou praxi, že obec poskytovala dotaci z rozpočtu obce spolku TJ, na základě podané žádosti TJ o dotaci, týkající se také úhrady energií v kabinách. Tedy na úhradu energií za nebytové prostory a sociální zařízení ve sportovním areálu na hřišti ve Světlé v majetku obce. Ale to skončilo na základě výše uvedeného bodu – usnesením Z 21/2018/13 s účinnosti od 01. 07. 2018!

Je třeba konstatovat, že obci a ani TJ tato praxe k ničemu nebyla. Posuďte sami. Obec zaplatí energie. Ty pak požaduje po TJ. A by je TJ mohla zaplatit, tak obec ji na to dá peníze z rozpočtu obce. A jakmile TJ obdrží peníze z obce, tak až pak energie obci zaplatí zpět do rozpočtu obce. Nebo se provedly zápočty. ŽÁDNÝ EFEKT!KOCOURKOV! 

A o co se tady vlastně hraje? ABY DOTACE Z OBCE PRO TJ MĚLA SUMU VYŠŠÍ! ABY TÍM OBEC VYPADALA DOBŘE A MOHLA TVRDIT, JAKÝMI „VELKÝMI ČÁSTKAMI“ DOTUJE SPORTOVCE NA JEJICH PRAVIDELNOU ČINNOST Z ROZPOČTU OBCE!!! 

A proto ve zpracované žádosti spolku TJ ze dne 22. 11. 2018 o dotace pro TJ na rok 2019 byl požadavek pouze na pravidelné činnosti oddílů TJ. A již se nepočítalo s dotací na úhradu energií, v návaznosti na výše uvedené skutečnosti (usnesení Z 21/2018/12). Stejným způsobem byla podána žádost spolku TJ o dotaci pro TJ z rozpočtu obce na rok 2020 a také v listopadu 2020 na rok 2021.

Toto lze dovodit ze skutečnosti, která se stala při schvalování dotace pro TJ na pravidelnou činnost na rok 2019,kdy tato částka byla navýšena, přímo při projednávání v zastupitelstvu obce (ZO) dne 25. 03. 2019. A to na základě požadavku starostky obce Svobodové, aby TJ uhradilo obci náklady za energií vztahující se topné sezóny 2018 (TS-2018) ve výši 41.397,-Kč. A na základě tohoto požadavku starostky na tomto ZO vznesl protinávrh zastupitel Skála, aby došlo k navýšení dotace na pravidelnou činnost TJ ve výši 180.000,-Kč o částku 40.000,-Kč na úhradu energií TS-2018. Tedy na celkovou dotaci ve výši 220.000,-Kč. A tato výše dotace byla pro rok 2019 v ZO schválená a vyplacená. Až pak TJ zaplatila fakturu za energie za TS-2018 ve výši 41.397,-Kč. A tento stav TJ eviduje také ve svém účetnictví. PROČ NA TOMTO KOCOURKOVSKÉM JEDNÁNÍ STAROSTKA TRVÁ???

Nebudeme zde popisovat peripetie týkající se schvalování dotací TJ na rok 2020 z rozpočtu obce, protože to bylo popsáno po pravdě v obecním zpravodaji 06/2020 strana 14-17, který naleznete na webu obce – zpravodaje: zpravodaj_cerven_2020.pdf (svetlahora.cz). Jen zmíníme jednu skutečnost, že dotaci z obecního rozpočtu pro rok 2020 spolek TJ neobdržel na náklady spojené na energie. PŘESTO STAROSTKA A SPOL JE PO TJ POŽADUJÍ!!!

Přes výše uvedené skutečnosti byla TJ vystavená faktura KOF 200067 na částku 52.834,-Kč za TS 2019. A právě pro výše uvedené skutečnosti TJ tuto fakturu odmítlo (17. 05. 2020) a do dnešního dne tuto fakturu neeviduje v účetnictví TJ jako závazek, přesto obec trvá na uhrazení této faktury!!! A níže uvedeme korespondenci mezi TJ a obcí:

 • Dne 17. 05. 2020 předseda TJ reklamoval vyúčtování TS-2019 a zaslal toto sdělení: K tomuto vyúčtování TS 2019, musímz pozice předsedy TJ Světlá Hora z.s., podat reklamaci, v návaznosti na rozhodnutí Valné hromady TJ, v návaznosti na schvalující usnesení ZO v samostatné působnosti, v návaznosti na skutečnosti uvedené v žádosti o dotaci na rok 2020v návaznosti na skutečnosti sdělené mojí osobou na posledním ZO ze dne 14. 05. 2020 a nedořešené právní záležitostí mezi TJ a obci. Není mě známo, proč ve vyúčtování TS 2019 je TJ počítáno palivové dříví? Nebo vytápění prostorů v majetku obce v zimě nemáme vytápět pravidelně nebo si máme zajistit dřevo sami a vytápět jen na akce TJ v restauraci pod tribunou! Dále mě není známo, jakým způsobem (kde jsou měřiče, kdo byl u měřičů v době odpočtů atd.) a na jakém základě bylo toto vyúčtování OÚ provedeno v přenesené působnosti, s odkazem na plnění úkolů vyplývající z rozhodnutí orgánů v samostatné působnosti v obci. Odkazujeme na schválené zásady o poskytování dotací z rozpočtu obce a hlavně na schválenou strategii podpory sportu v zastupitelstvu s obce, s odkazem na zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Na základě výš uvedených skutečností, zákonných předpisů, schválených zásad a strategiích v orgánech obce a schválených Stanov TJ v orgánech TJ a uzavřené smlouvy a dohody na základě relevantních skutkových zjištění a dokumentů, tak já jako předseda TJ Světlá Hora z.s. musím podat reklamaci na takto provedené vyúčtování, které odporuje i dobrým mravům.“ 
 • Na tuto reklamaci z obce přišla reakce z 11. 06. 2020 převzatá poštou dne 16. 06. 2020, kde TJ bylo sděleno paní Sorokou – jen v krátkosti: „Tato reklama je ovšem velice zmatená a nelze z ní rozpoznat, co konkrétního reklamujete. Co jste myslel přenesenou působnosti, vůbec netušíme. Pokud si přejete reklamaci podat, musíte konkrétně a hlavně srozumitelně popsat důvod reklamace. A obec tím vystavila a zaslala TJ fakturu KOF 200067.“ JE SMUTNÉ, KDYŽ SI PŘEČTETE, ŽE OSOBY PLACENÉ ZA ZNALOST ZÁKONŮ A ZA PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ PŘIJATÝCH USNESENÍ V ORGÁNECH OBCE, NETUŠÍ O EXISTENCI KONKRÉTNÍHO USNESENÍ Z 21/2018/13 SCHVALUJÍCÍ STRATEGICKÝ PLÁN O PODPOŘE SPORTU V OBCI!!!
 • Dne 26. 06. 2020 předseda TJ vrátil fakturu KOF 200067 na obec s odůvodněním reklamace k odpovědi od paní Sorokové přijatou poštou dne 16. 06. 2020. „Je mě smutno, že se Vám (obecnímu úřadu – OÚ obce Světlá Hora) nelíbí důvody předsedy TJ k reklamaci, jakým způsobem bylo provedené vyúčtování TS 2019, když se odvolával na zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, na schválené záležitosti v ZO, platné smlouvy a nepochopení dobých mravů, v návaznosti na jiné spolky v obci. Nechápu totiž názor OÚ (úředních osob), u kterých se předpokládá (viz platné judikatury NS) znalost zákona o obcích a jiných zvláštních zákonů spojovaných s obecní samosprávou, když tvrdíte, že užívání majetku obce na sportovní akce (tréninky a zápasy sportovních oddílů) členů TJ, nic nemají co do činění s platnými smlouvami, či se schválenými usneseními ZO. Já, předseda TJ Světlá Hora z.s. si takový luxus nemohu dovolit, protože moje práce pro TJ spočívá mimo jiné v povinnosti se řídit schválenými Stanovami TJ, rozhodnutím Valné hromady TJ a Výboru TJ a potažmo i zákonnými normami a předpisy. A proto Vám musím vrátit (poštou – stejným způsobem, jak byla faktura zaslána) a dále emailem na obec, dle správního řádu, výše uvedenou fakturu č. KOF 200067 na částku ve výši 52.834,-Kč. Tímto v našem účetnictví neevidujeme závazek TJ k obci Světlá Hora.“ 
 • V návaznosti na výše popsané skutečnosti došlo na Valné hromadě dne 10. 07. 2020 k odstoupení předsedy TJ a dalších dvou jeho členů.

Na Mimořádné Valné hromadě dne 25. 09. 2020 došlo k dovolení jednoho člena do výboru TJ a vznikl kompletní výbor TJ – Předseda Pavel Skála, Místopředseda Martin Kopinec, Hospodář a pokladník Alois Šimčík.

 • Dne 26. 10. 2020 obdržel předseda TJ Světlá Hora z.s. (TJ) poštou upomínku ze dne 20. 10. 2020 z obce (Nováková) k uhrazení faktury KOF 200067 na částku 52.834,-Kč za TS 2019.
 • Dne 02. 11. 2020 předseda TJ zaslal vyjádření VV TJ k obdržené upomínce ze dne 20. 10. 2020 s tímto odůvodněním: „Tento závazek, ve formě faktury KOF 200067 za TS 2019, jsme reklamovali emailem dne 17. 05. 2020 a také ho TJ odmítlo dne 26. 06. 2020. Na toto odmítnutí obec reagovala až dne 20. 10. 2020.

V návaznosti na argumenty v již odeslané korespondenci uvedené výše,

 • Na schválené usnesení ZO a na zákonné předpisy.
 • Na fakt, že TJ neobdržela dotaci na tyto výdaje, a proto nemáme finanční prostředky na tyto výdaje.
 • A protože obec nereagovala na naše odmítnutí ze dne 26. 06. 2020, pokládáme takto zaslanou upomínky za bezpředmětnou.

TJ upozorňuje, že spolek se zabývá pouze sportovní činnosti! A v návaznosti na tuto skutečnost mu bylo nejvyšším orgánem obce (ZO) od 01. 07. 2018, dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, umožněno bezplatně využívat prostory „Sportovního areálu na hřišti ve Světlé 422“ a sociální zařízení tohoto areálu ve vlastnictví obce na sportovní akce, tj. na tréninky, turnaje a zápasy.

Tak proč orgány obce, které by měly plnit úkoly neboli řídit se rozhodnutími ZO, dle zákona č. 128/2000 Sb., obcích, požadují po TJ, po jediném spolku v obci, aby za užívání prostor a zařízení ve vlastnictví obce platil?

Tak proč úřední osoby, zařazené do obecního úřadu Světlá Hora, účelně a úmyslně šikanují pouze jediný spolek (TJ) v obci, na základě výše uvedených skutečností, tj. v rozporu se zákonnými předpisy a s dobrými mravy.“ 

 • Dne 16. 11. 2020 předseda TJ obdržel jen částečnou odpověď na vyjádření VV TJ ze dne 02. 11. 2020, kterou vyřídila paní Nováková – spadající do obecního úřadu obce a podepsala starostka Taťána Svobodová – řídící obecní úřad obce, v tomto znění: „Bohužel Vám musíme sdělit, že ve svém vyjádření uvádíte nepravdivé údaje, protože na reklamaci z data 26. 06. 2020 obec reagovala 13. 07. 2020 sdělením č. j.: OÚSH/1696/2020 a toto sdělení jste vy osobně převzal 16. 07. 2020. V příloze přikládáme kopii sdělení i doručenky s vaším podpisem. Dále vám připomínáme, že obec vaši reklamaci neuznala, a to proto, že jste neuvedli konkrétní důvody, což Vám bylo sděleno dopisem ze dne 11. 06. 2020. Dále uvádíte, že vám zastupitelstvo obce od 01. 07. 2018 umožnilo užívat bezplatně prostory sportovního areálu na hřišti Světlá 422 a sociálních zařízení tohoto areálu. Bohužel Vám musíme opět sdělit, že žádné takové usnesení zastupitelstvo nepřijalo.“  OPAKUJEME. NENÍ SMUTNÉ TAKOVÉ TVRZENÍ PLACENÝCH OSOB NA OBCI, KTEŘÍ TVRDÍ, ŽE NEVÍ O USNESENÍ Z 21/2018/13 SCHVALUJÍCÍ „STRATEGICKÝ PLÁN O PODPOŘE SPORTU V OBCI“, KTERÝ BEZPLATNÉ UŽÍVÁNÍ UMOŽŇUJE??? 

JE TO DOST KONKRÉTNÍ DŮVOD PRO REKLACI – ODMÍTNUTÍ ZAPLATIT ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM MAJETKU OBCE, PROTOŽE JE SPOLEK TJ MÁ PRÁVO UŽÍVAT BEZPLATNĚ???   

 • Dne 29. 11. 2020 předseda TJ zaslal vyjádření VV TJ k odpovědi ze dne 16. 11. 2020, kterou vyřídila paní Nováková – spadající do obecního úřadu obce a podepsala starostka Taťána Svobodová – řídící obecní úřad obce, s tímto odůvodněním: „V odpovědi se odkazujete na sdělení č. j.: OÚSH/1696/2020, které odmítáme, protože tento dokument TJ neeviduje. Dále Pavel Skála nepotvrdil převzetí tohoto dokumentu svým podpisem, protože to není podpis Předsedy TJ na dodejce, kterou jste nám předložili. Ale tuto skutečnost jste si mohli ověřit z dokumentů evidovaných na obci. A proto Vás vyzýváme, abyste si vše předem ověřili a nešířili záměrně směrem k TJ nepravdy – lži.

K Vašemu dalšímu tvrzení Vám sdělujeme tuto skutečnost, že na zasedání ZO dne 04. 06. 2018 bylo schválené usnesení č. Z 21/2018/13kterého se účastnila a hlasovala pro toto usnesení i paní starostka Svobodová. Tímto došlo ke schválení „Strategického plánu k podpoře sportu v obci“, dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tento dokument máte zveřejněný na webu obce. A tam tato skutečnost je uvedena! Exstarosta Vojtíška sdělil, že za akci spolku lze považovat tréninky, zápasy, turnaje související se sportovní činností oddílu spolku. A proto se jedná o skutečnost, že oddíly spolku TJ tento sportovní areál v majetku obce k jiným účelům, než jak na tyto akce nevyužíval. A proto VV TJ, z pozic neplacených funkcí, na základě těchto skutečností v této záležitosti takto vystupuje. Tak nám to i ukládá nejvyšší orgán TJ – Valná hromada TJ (viz schválené Stanovy TJ a Usnesení VH TJ). 

A nemůžeme za skutečnost, jestliže Vy, finančně honorované úřední osoby spadající do obecního úřadu záměrně ignorujete zákon o obcích. A ten přece určil obecnímu úřadu plnit úkoly vyplývající z přijatého usnesení zastupitelstva obce Z 21/2018/13, nejvyššího orgánu obce, které spravuje samostatně obec.

Proč tedy Vy, finančně honorované úřední osoby, zařazené do obecního úřadu Světlá Hora, u kterých se předpokládá znalost zákona o obcích, neplníte to, za co jste placení

Doufáme, že již neobdržíme Vaše klasické sdělení, že naše argumenty nechápete!!! Pak vznikají oprávněné pochybnost směřující k záměru, že ze strany těchto osob dochází k opakované, účelové a úmyslné šikaně spolku TJ. Jak to jinak nazvat, když vznášejí takové finanční nároky pouze na jediný spolek v obci, i když existuje usnesení ZO, v návaznosti na úkoly obce, dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Doufáme, že tyto osoby k tomu nevede skutečnosti, že členové VV TJ, vykonávají tyto funkce pro TJ bez nároku na odměnu, jsou v opozici na ZO!!!“

Jestli jste se někdo dočetl až na tento konec, tak se ptáme. Jsou tyto argumenty obce v této záležitosti SPRÁVNÉ K ZAPLACENÍ FAKTURY?

A TAK SI TADY ŽIJEME, JAKO NA ZÁMKU.

A NA ZÁKLADĚ TOHO SE SNAD NIKDO NEMŮŽE DIVIT NAŠEMU ROZHODNUTÍ, UKONČIT NAŠE PŮSOBENÍ VE VV TJ K 30. 06. 2021, PROTOŽE:

 • UŽ JSME UNAVENÍ NEUSTÁLE BOJOVAT S VĚTRNÝMI MLÝNY.
 • VIDÍME LEPŠÍ VYUŽITÍ NÁŠEHO VOLNÉHO ČASU PRO SEBE A RODINU.