Platba za odpad

Jak podporuje spolek TJ obec Světlá Hora – 1.

Již několik let pracovnice obce zařazené do obecního úřadu společně s exstarostou Vojtíškem (starosta od roku 2006 do 2018) a současnou starostkou Svobodovou požadují pouze po jediném spolku v obci, (spolku TJ Světlá Hora z.s.), aby platil poplatky za odpady obci – aktuálně ve výši 1.331,-Kč/rok.

Současný výkonný výbor (VV) TJ zvolený Valnou hromadou TJ zastává názor, že obec Světlá Hora provádí záměrně účelovou diskriminační perzekuci spolku TJ, protože členové VV TJ jsou na obci v opozici. Což považujeme za „MSTU ÚŘEDNÍCH OSOB VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“. A záleží již pouze na každém, jestli si níže přečtete naše odůvodnění pro toto tvrzení.

Nejdříve je nutno si položit tuto základní otázku!

Mají spolky (právnické osoby) platit poplatky za odpady obci? My tvrdíme ANO. Proč?

 • Protože každý spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě je považována za právnickou osobu (PO). A tak vznikla skutečnost – spolek = PO.
 • Protože na obci Světlá Hora existuje Vyhláška k placení poplatků za odpady pro PO ve výši 1.331,-Kč za kalendářní rok. Byla schválená zastupitelstvem obce (ZO), nejvyšším orgánem obce svým usnesením. A jelikož v této vyhlášce není uvedeno, že spolky (PO) působící v obci jsou osvobozené od placení tohoto poplatku, tak vznikla skutečnost, že musí každý spolek platit tyto poplatky. A proto TJ vystavené faktury z obce za odpad vždy každoročně uhradila.

Proto nám dlouhodobě není jasné chování na obci pro tyto vzniklé skutečnosti: 

Proč v minulosti pracovnice obce, exstarosta Vojtíšek a současná starostka Svobodová neplnili své povinnosti v uplatňování Vyhlášky, když nepožadovali poplatky za odpady pro všechny působící PO – spolky v obci? 

Vycházíme ze skutečnosti, že právě výše uvedené osoby již několik let požadují platit tento poplatek pouze po jediném spolku v obci – TJ Světlá Hora z.s. 

Proč na základě Vyhlášky obce tyto poplatky neplatí ostatní spolky působící v obci Světlá Hora? Např. spolek SDH – dobrovolní hasiči, spolek Pohoda aj.

Vycházíme z předpokladu, že každý v zaměstnání je placen na základě určitých stanovených požadavků, úkolů, či povinností. SOUHLASÍTE! A oni jsou placení z veřejných prostředků za dodržování zákonných norem a předpisů uvedených v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, který:

 • Stanovuje povinnost radě obce (RO), kterou v našem případě tvoří 5 zvolených zastupitelů v komunálních volbách (starosta/ka, místostarosta/ka a 3 radní), plnit přijaté schválené usnesení v ZO. A jestliže existuje usnesení, kterým došlo ke schválení Vyhlášky, tak proč radní neplní uloženou zákonnou pravomoc.
 • Stanovuje obecnímu úřadu (OÚ) plnit uložené úkoly provedené usneseními v RO nebo v ZO. A OÚ tvoří starosta/ka, místostarosta/ka a pracovnice obce zařazené do obecního úřadu. Starosta/ka OÚ řídí. Jedná se tedy o úkoly vyplývající ze schválené  Vyhlášky nejvyšším orgánem obce spravující samostatně obec!

Víte co nás vždy dostalo a opakovaně dostává, když na tyto naše argumenty uváděné při korespondenci s obcí níže uvedené, že:

 • Obec – OÚ (pracovnice OÚ se starostou/starostkou, jenž OÚ ze zákona řídí) záměrně a účelově diskriminuje, šikanuje anebo finančně dehonostuje spolek TJ!
 • Jednání obce – OÚ odporují ústavnímu principu rovnosti pro všechny, v návaznosti rovnost pro spolky působící v obci!
 • Jednání obce – OÚ nemá nic společného s dobrými mravy, s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku!
 • Jednání obce – OÚ odporuje zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích!
 • Jednání obce – OÚ neodpovídají úkolů obce, jak to určil zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu!

Dostáváme z OÚ od úředních osob, u kterých se musí předpokládat znalost zákonů a problematiky řízení obce, tyto neustále se opakující se jejich argumenty, že

 • Odmítají jakoukoliv záměrnost a účelovost škodit spolku TJ!!!
 • Svým konáním neporušují princip rovnosti u spolků působících v obci!!!
 • Nechápou, co myslíme dobrými mravy!!!
 • Nerozumí našim argumentům a odkazům, a proto musíme být konkrétnější!!!
 • Jejich jednají, bylo směřováno na péčí řádného hospodáře???

Necháme na každém, který se dočetl až na konec tohoto sdělení, 

aby si udělal svůj názor na tuto záležitost,

neboli aby posoudil, jestliže na tento stav lze použít dovětek, který použil v nesmrtelném seriálu „Nemocnice na kraji města“ Dr. Štrosmajer (Miloš Kopecký), „Kdyby hloupost nadnášela, vznášela byste se jako holubička“.

A TAK SI TADY ŽIJEME, JAKO NA ZÁMKU.

A NA ZÁKLADĚ TOHO SE SNAD NIKDO NEMŮŽE DIVIT NAŠEMU ROZHODNUTÍ, UKONČIT NAŠE PŮSOBENÍ VE VV TJ K 30. 06. 2021, PROTOŽE:

 • UŽ JSME UNAVENÍ NEUSTÁLE BOJOVAT S VĚTRNÝMI MLÝNY.
 • VIDÍME LEPŠÍ VYUŽITÍ NÁŠEHO VOLNÉHO ČASU PRO SEBE A RODINU.