Struktura TJ

CO JE ČINNOSTÍ SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

– Je dobrovolným sdružení fyzických osob podporující tělovýchovu, sport, turistiku a osvětovou činnost.

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

– Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

– Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní činností.

– Hájit zájmy členů tělovýchovné jednoty, zatím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními (např. sportovními svazy apod.), ale i s jedinci.

– Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci.

ORGÁNY SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

VALNÁ HROMADA – Nejvyšším orgánem TJ,
o Rozhoduje o vzniku a zániku TJ – o majetkovém vypořádání.
o Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice TJ.
o Rozhoduje o přijetí a změnách Stanov TJ.
o Schvaluje na základě podnětu výkonného výboru podmínky a obecní

zásady pro vstup členů do členství v TJ.
o Volí výkonný výbor a revizní komisi – funkční období je čtyřleté.
o Rozhoduje o zřízení nového nebo zrušení stávajícího oddílu.
o Rozhoduje o rozpuštění oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem.
o Schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ.
o Schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům.
o Staví hlavní směry činnosti TJ pro příští období.
o Schvalujeavydáváorganizačnířádadalšíinternípředpisy.
o Rozhoduje o dispozicích (nabývání, pozbývání, pronajímání, apod.) s nemovitým majetkem.

VÝKONNÝ VÝBOR
o Zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady.
o Organizuje a řídí činnost TJ.
o Stanovuje podmínky a obecní zásady pro vstup členů do členství v TJ.
o Připravuje podklady pro Valnou hromadu.
o Připravuje podklady k rozpočtu TJ – pro hlavní směr činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků.
o Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ.
o Spolupracuje se sportovními svazy.
o Zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s ostatními spolky, s podniky a fyzickými osobami v obci.
o Zabezpečuje činnost TJ v nezbytně nutném rozsahu.
o Musí vždy mít předsedu, místopředsedu a hospodáře/pokladníka – celkový počet podle velikosti členské základy v lichém počtu.
o Je schopen rozhodovat za přítomnosti nadpoloviční většina členů výboru. o Rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů výborů.
o Stanovuje výši členských příspěvků na základě doporučení jednotlivých oddílů.
o Rozhoduje o převodech vlastnického práva a všech dispozicích k majetku TJ, kromě majetku nemovitého.

REVIZNÍ KOMISE – provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Má vždy předsedu. Počet členů schvaluje Valná hromada.

ZÁSADY ČLENSTVÍ SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

 • Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním TJ na základě stanovených podmínek a obecních zásad schválených Valnou hromadou TJ na základě podepsané přihlášky.
 • O přijetí člena do TJ rozhoduje výkonný výbor TJ.

PRÁVA ČLENŮ SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

 • Účastní se dle svých zájmů, schopností a možností v rámci TJ nebo jednotlivého oddílu akcí TJ.
 • Podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají.
 • Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v orgánech TJ. Účastnit se jednání orgánů TJ.
 • Volit a být volen (od 18 let věku) do všech volených orgánů TJ.

POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

 • Dodržovat Stanovy TJ.
 • Dodržovat základní etické a mravní normy sportovce.
 • Plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ.
 • Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti.
 • Usilovat o dobré jméno TJ.
 • Řádně a včas plnit příslušné příspěvky a poplatky související s jeho členství a činností TJ.
 • Řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

 • Vystoupením člena na základě ukončení členství v písemné formě.
 • Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností – rozhoduje výkonný výbor.
 • Vyloučením pro závazné provinění neslučitelné s členstvím – rozhoduje výkonný výbor.
 • Úmrtím členem. Zánikem TJ.

ODDÍLY SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

 • Oddíl je základním článkem TJ, který nemá právní subjektivitu.
 • Jestliže je činnost určitého sportovního spolku v TJ provozováno, tak až poté může dojít ke zřízení oddílu.

MAJETEK SPOLKU TJ SVĚTLÁ HORA z.s

POŘÍZENÝ MAJETEK TJ JE VE VLASTNICTVÍ TJ EVIDOVANÝ JAKO CELEK. K POŘÍZENÍ MAJETKU TJ SLOUŽÍ TYTO ZDROJE:

 • Příspěvky od členů TJ.
 • Příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností TJ – provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, které vlastní nebo užívá.
 • Příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností TJ – při provozování
 • Příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací, státu, obce, právnických a fyzických osob.
 • Majetek převedený do vlastnictví TJ členem TJ.
 • Vlastní příjmy z vedlejší hospodářské činnosti dle živnostenského oprávnění.

SLOŽENÍ TJ SVĚTLÁ HORA z.s

 • Oddíl FOTBAL – pro činnost bezplatně využívá Sportovní areál – travnaté a víceúčelové hřiště, tribuna s restaurací a kabiny ve Světlé Hoře ve vlastnictví obce na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 04. 06. 2018 – Z 21/2018/13 – Strategického plánu podpory sportu v obci.
 • Mužstvo mužů – účastní se soutěže při Fotbalové asociaci (FA) – Okresní fotbalový svaz (OFS) Bruntál – OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ.
 • Mužstvo staršího dorostu – – účastní se soutěže při Fotbalové asociaci (FA) – Krajský fotbalový svaz (KFS) Ostrava – KRAJSKÁ SOUTĚŽ ST. DOROSTU.
 • Oddíl REKREAČNÍHO SPORTU – ZKS – CVIČENÍ ŽEN A DĚTÍ – pro činnost využívá prostory MŠ ve Světlé aj. v majetku obce.
 • Oddíl REKREAČNÍHO SPORTU – NOHEJBAL – – pro činnost využívá prostory ZŠ na Andělské Hoře a Víceúčelového hřiště ve Světlé v majetku obce.
 • Oddíl ŠIPKY – GAUNEŘI – pro činnost využívají restauraci na hřišti a restauraci BUC pro soutěž v Bruntálské šipkové lize.